هیئت مدیره

سعید مصفا
مدیر عامل
محمد علی احتیاطی
رییس هیئت مدیره
ساسان مبینی دهکردی
نائب رییس هیئت مدیره
لطف الله شیبانی
عضو هیئت مدیره
عضو هیئت مدیره
قوام دوستانی
عضو هیئت مدیره
حمیدرضا اسماعیلی