هیئت مدیره

سعید مصفا
مدیر عامل
محمد علی احتیاطی
رییس هیئت مدیره
ساسان مبینی دهکردی
نائب رییس هیئت مدیره
لطف الله شیبانی
عضو هیئت مدیره
هاشم غضنفری
عضو هیئت مدیره
غلامرضا مختاری
عضو هیئت مدیره